Actievoorwaarden voor deelname aan de PUMA Academy 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing wanneer deelnemers (hierna “Deelnemers”) zich inschrijven voor de PUMA Academy, georganiseerd door PUMA BENELUX B.V., gevestigd te Pleasmanstraat 1, Leusden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27149853 in samenwerking met PR-bureau Kult & Ace, gevestigd te Stadhouderskade 1, Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67622011.

 1. PUMA biedt offline en online workshops aan onder de naam PUMA Academy (de “Actie”) onder de volgende nadere voorwaarden.
 2. De actie loopt vanaf 23 september 2020. Inschrijven voor de offline workshops kan t/m 1 november 2020.
 3. Het betreft geen officiële onderwijsinstelling.
 4. Deelnemers kunnen zich eenmalig inschrijven op de actiesite pumaacademy.nl. Hiervoor dienen zij hun gegevens en hun motivatie in te vullen en deze actievoorwaarden te accepteren.
 5. Deelnemers kunnen zonder meer deelnemen aan het online programma, dat wordt aangeboden via voornoemde website. Wat dat programma inhoudt vindt men hier. Iedereen die zich inschrijft, krijgt per e-mail aan het door Deelnemer opgegeven e-mailadres een bericht wanneer de online workshop te zichtbaar wordt.
 6. Er is geen garantie op een plek in de offline Deelnemers worden hiervoor geselecteerd op basis van hun ingezonden motivatie. Er is plek voor maximaal 24 deelnemers per offline workshop. Deelnemers worden per workshop geselecteerd. Winnaars worden voor 3 november 2020 bekend gemaakt per e-mail aan het door Deelnemer opgegeven e-mailadres.
 7. De offline workshops worden door 3 experts gegeven en zullen eenmaal per maand plaatsvinden in Amsterdam gedurende het laatste kwartaal van 2020 en eerste kwartaal van 2021. Meer informatie is hier te vinden. Winnaars die aan alle drie de workshops deelnemen krijgen na afloop een PUMA Academy certificaat.
 8. De offline workshops zijn ook online te volgen indien men zich daarvoor inschrijft op de actiesite pumaacademy.nl. Het volgen van het online programma en online workshops geeft geen recht op een PUMA Academy certificaat.
 9. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de Actie is 16 jaar.
 10. Deelname is gratis, met dien verstande dat de Deelnemer zelf dient te zorgen voor een werkende internetverbinding en de benodigde hard- en software (d.w.z. computer en internetbrowser) om zich in te schrijven en deel te kunnen nemen aan de online programma’s en/of de offline workshops online te kunnen volgen.
 11. Bij inschrijving en deelname worden uw persoonsgegevens verwerkt door Kult & Ace. Voor meer informatie hierover en uw rechten ter zake wordt verwezen naar de toepasselijke privacyverklaring.
 12. Over de uitslag en toekenning van een plek kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. PUMA en Kult & Ace zijn te allen tijd gerechtigd de Actie in te trekken en/of te beëindigen. Voorts zijn zij gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Actie wanneer zij onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt dan wel aan een van de andere voorwaarden voor deelname niet voldoen.
 14. Deelname is geheel voor eigen risico. PUMA en Kult & Ace zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of verband houdend met deelname aan de Actie. Dit geldt zowel, maar niet alleen, voor wat betreft inschrijving, als selectie en/of deelname. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van opzet/grove nalatigheid van een der partijen en/of voor zover verplichtingen ter zake van de verwerking van persoonsgegevens niet worden nageleefd en aansprakelijkheid op grond van de wet daarvoor niet kan worden uitgesloten.
 15. Voor wat betreft het gebruik van de website pumaacademy.nl wordt tevens verwezen naar de van toepassing zijnde disclaimer.
 16. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht er enig geschil voortvloeien uit inschrijving, selectie en/of deelname aan de Actie, dan is ter zake de rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd.

Voor vragen en/of klachten over deze Actie kan men contact opnemen met de op de website vermelde contactpersoon bij Kult & Ace. Een medewerker van Kult & Ace neemt dan z.s.m. contact met u op.