q Actievoorwaarden - PUMA Academy

Actievoorwaarden voor deelname aan de PUMA Academy 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing wanneer deelnemers (hierna “Deelnemers”) zich inschrijven voor de PUMA Academy, georganiseerd door PUMA BENELUX B.V., gevestigd te Plesmanstraat 1, Leusden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27149853 in samenwerking met PR-bureau Kult & Ace, gevestigd te Stadhouderskade 1, Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67622011.

 1. PUMA biedt offline en online masterclasses aan onder de naam PUMA Academy(de “Actie”) onder de volgende nadere voorwaarden.
 2. De actie loopt vanaf 29 oktober 2021. Inschrijven voor de offline workshops kan t/m 20 november 2021.
 3. Het betreft geen officiële onderwijsinstelling.
 4. Deelnemers kunnen zich eenmalig inschrijven op de actiesite nl. Hiervoor dienen zij hun gegevens in te vullen en deze actievoorwaarden te accepteren.
 5. Deelnemers kunnen zonder meer deelnemen aan het online programma, dat wordt aangeboden via voornoemde website. Wat dat programma inhoudt vindt men hier. Iedereen die zich inschrijft, krijgt per e-mail aan het door Deelnemer opgegeven e-mailadres een bericht wanneer de online Masterclass zichtbaar wordt.
 6. Er is geen garantie op een plek in de offline Deelnemers worden hiervoor geselecteerd via ingezonden motivatie. Er is plek voor maximaal 75 deelnemers per offline Masterclass. Deelnemers worden per masterclass geselecteerd. Winnaars worden voor 28 november 2021 bekend gemaakt per e-mail aan het door Deelnemer opgegeven e-mailadres.
 7. De offline masterclasses worden door 3 experts gegeven en zullen op zondag 28 november 2021 plaatsvinden in Amsterdam. Deelnemers die aan een van de workshops deelnemen krijgen na afloop een PUMA Academy certificaat.
 8. Het volgen van het online programma en online workshops geeft geen recht op een PUMA Academy certificaat.
 9. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de Actie is 16 jaar.
 10. Deelname is gratis, met dien verstande dat de Deelnemer zelf dient te zorgen voor een werkende internetverbinding en de benodigde hard- en software (d.w.z. computer en internetbrowser) om zich in te schrijven en deel te kunnen nemen aan de online programma’s en/of zich te kunnen inschrijven voor de offline
 11. Bij inschrijving en deelname worden uw persoonsgegevens verwerkt door Kult & Ace. Voor meer informatie hierover en uw rechten ter zake wordt verwezen naar de toepasselijke privacyverklaring.
 12. Over de uitslag en toekenning van een plek kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. PUMA en Kult & Ace zijn te allen tijd gerechtigd de Actie in te trekken en/of te beëindigen. Voorts zijn zij gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Actie wanneer zij onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt dan wel aan een van de andere voorwaarden voor deelname niet voldoen.
 14. Deelname is geheel voor eigen risico. PUMA en Kult & Ace zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of verband houdend met deelname aan de Actie. Dit geldt zowel, maar niet alleen, voor wat betreft inschrijving, als selectie en/of deelname. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van opzet/grove nalatigheid van een der partijen en/of voor zover verplichtingen ter zake van de verwerking van persoonsgegevens niet worden nageleefd en aansprakelijkheid op grond van de wet daarvoor niet kan worden uitgesloten.
 15. Voor wat betreft het gebruik van de website nl wordt tevens verwezen naar de van toepassing zijnde disclaimer.
 16. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht er enig geschil voortvloeien uit de inschrijving, selectie en/of deelname aan de Actie, dan is ter zake de rechtbank Utrecht uitsluitend bevoegd.

Voor vragen en/of klachten over deze Actie kan men contact opnemen met de op de website vermelde contactpersoon bij Kult & Ace. Een medewerker van Kult & Ace neemt dan z.s.m. contact met u op.